පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ

සිංහල ග්‍රන්ථ එකතුව

මම කවුද?
සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කිරීම
මුනි වත
සොඳුරු දිවියට මෙත් සිත
බලන් කඩතුරා හැර දෑසේ
ධනවතෙකු වන්න
බෞද්ධ භාවනාවේ අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව
ප්‍රඥාවෙන් දතයුතු ත්‍රිලක්ෂණය
පටිච්චසමුප්පාද විවරණය – මොළියඵග්ගුන සුත්‍රය
ධම්ම චින්තා
තමා සොයන්න
සත්‍යයෙහි අරුණෝදය
ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

සත්‍යයෙහි අරුණෝදය

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

තමා සොයන්න

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

ධම්ම චින්තා

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

පටිච්චසමුප්පාද විවරණය

මොළියඵග්ගුන සුත්‍රය

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

ප්‍රඥාවෙන් දතයුතු ත්‍රිලක්ෂණය

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

බෞද්ධ භාවනාවේ අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

ධනවතෙකු වන්න

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

බලන් කඩතුරා හැර දෑසේ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

සොඳුරු දිවියට මෙත් සිත

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

මුනි වත

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.