පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ

සිංහල ග්‍රන්ථ එකතුව

සිත මනස විඤ්ඤාණය
මම කවුද?
සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කිරීම
මුනි වත
සොඳුරු දිවියට මෙත් සිත
බලන් කඩතුරා හැර දෑසේ
ධනවතෙකු වන්න
බෞද්ධ භාවනාවේ අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව
ප්‍රඥාවෙන් දතයුතු ත්‍රිලක්ෂණය
පටිච්චසමුප්පාද විවරණය – මොළියඵග්ගුන සුත්‍රය
ධම්ම චින්තා
තමා සොයන්න
සත්‍යයෙහි අරුණෝදය
ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

සත්‍යයෙහි අරුණෝදය

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

තමා සොයන්න

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

ධම්ම චින්තා

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

පටිච්චසමුප්පාද විවරණය

මොළියඵග්ගුන සුත්‍රය

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

ප්‍රඥාවෙන් දතයුතු ත්‍රිලක්ෂණය

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

බෞද්ධ භාවනාවේ අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

ධනවතෙකු වන්න

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

බලන් කඩතුරා හැර දෑසේ

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

සොඳුරු දිවියට මෙත් සිත

ප්‍රඥාවන්තයින් හට නැණ පහන් දල්වන්නට

මුනි වත