“ධම්මපීති සුඛං සෙති විප්පසන්නෙන චෙතසා. අරියප්පවෙදිතෙ ධම්මෙ, සදා රමති පණ්ඩිතො.”

“දහම් ප්‍රීතිය සැප ගෙනෙදේ. පණ්ඩිතයින් මනාව පැහැදුන සිතින් ආර්‍යන් වහන්සේලා වදාළ ධර්මයෙහි හැම කල්හිම ඇලෙයි.”

Contacts
Gallery

Copyright © 2021 anomadassi.lk by Ven. Alawwe Anomadassi Thero. All Rights Reserved.