පොහෝ දින දේශනාව | ඛුද්දක නිකාය, උදාන පාළිය සූත්‍ර විවරණ >>

පොහෝ දින | පෙ.ව. 9 – ප.ව. 4 දක්වා | ඛුද්දක නිකාය, උදාන පාළිය සූත්‍ර විවරණ  |  YouTube ඔස්සේ