ධර්ම දේශනාව | මාතර, ඇලවේල්ල පාර, පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේදී

ජුනි 25 සෙනසුරාදා ප.ව. 4.00 – 5.00 දක්වා |  ධර්ම දේශනාව | මාතර, ඇලවේල්ල පාර, පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේදී

https://goo.gl/maps/cPK8AeKn1kr6YHBU7

Date

Jun 25 2022
Expired!

Time

4:00 pm - 5:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Jun 25 2022
  • Time: 6:30 am - 7:30 am