දීඝ නිකාය 2 – මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර විවරණ | YouTube ඔස්සේ

දීඝ නිකාය 2 – මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර විවරණ  | YouTube ඔස්සේ

Date

Nov 28 2021
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Nov 27 - 28 2021
  • Time: 10:30 pm - 5:30 am