ආසවා පහාතබ්බා – බෞද්ධයා රූපවාහිනිය ඔස්සේ

ආසවා පහාතබ්බා – සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින් සිදුකෙරෙන ධර්ම දේශනා මාලාව

බෞද්ධයා රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශය වීමට නියමිත බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධවීමට පිවිසෙන්න https://www.youtube.com/channel/UC37lrcLuvJmWDoooxwiPXXA

Date

Sep 04 2022
Expired!

Time

9:00 pm - 10:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Sep 04 2022
  • Time: 11:30 am - 12:30 pm