ආසවා පහාතබ්බා – බෞද්ධයා රූපවාහිනිය ඔස්සේ (නැවත විකාශය)

ආසවා පහාතබ්බා – සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින් සිදුකෙරෙන ධර්ම දේශනා මාලාව

බෞද්ධයා රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශය වීමට නියමිත බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධවීමට පිවිසෙන්න https://www.youtube.com/channel/UC37lrcLuvJmWDoooxwiPXXA

Date

Sep 06 2022
Expired!

Time

9:00 am - 10:00 am

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Sep 05 - 06 2022
  • Time: 11:30 pm - 12:30 am