අතිපූජනීය ඩෙන්මාර්කයේ ඥාණදීප මහා ස්වාමින් වහන්සේගේ වර්ෂ පූර්ණ පින්කම – බෞද්ධයා රූපවාහිනිය

අතිපූජනීය ඩෙන්මාර්කයේ ඥාණදීප මහා ස්වාමින් වහන්සේගේ වර්ෂ පූර්ණ පින්කම වෙනුවෙන් බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් විකාශනය කරනු ලබන දේශනාව  (නැවත විකාශනය සැප්තැම්බර්  15, පෙ.ව. 6.30)

Date

Sep 12 2021
Expired!

Time

7:30 pm - 8:30 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Sep 12 2021
  • Time: 10:00 am - 11:00 am