ධර්ම ග්‍රන්ථ දායකත්ව:

සම්පත් බැංකුව, පැලවත්ත ශාඛාව
ගිණුමේ නම: රෑනකෙටුවගල අරණ්‍ය සේනාසන භාරය
ගිණුම් අංකය : 1063-6100-4022 

මාතලේ ආරණ්‍ය:

සම්පත් බැංකුව, මාතලේ ශාඛාව
ගිණුමේ නම: රෑනකෙටුවගල අරණ්‍ය සේනාසන භාරය
ගිණුම් අංකය : 1025-6100-4029
 

අනුරාධපුර ආරණ්‍ය:

සම්පත් බැංකුව, අනුරාධපුර ශාඛාව
ගිණුමේ නම: රෑනකෙටුවගල අරණ්‍ය සේනාසන භාරය
ගිණුම් අංකය : 1021 – 6100 – 4026 

ධර්ම දේශනා සහ දාන දායකත්ව විමසීම් සඳහා [email protected]

ආරණ්‍ය සඳහා දිනක දායකත්ව භාරගැනීම සඳහා කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න.