සූත්‍ර විවරණ දේශනා

දීඝ නිකාය

1. සීලස්කන්‍ධ වග්ගය

සූත්‍ර විවරණ දේශනා

මජ‍්ඣිම නිකාය

සූත්‍ර විවරණ දේශනා

සංයුත්ත නිකාය

සූත්‍ර විවරණ දේශනා

අඞ්ගුත්තර නිකාය

සූත්‍ර විවරණ දේශනා

ඛුද‍්දක නිකාය

6. ථෙරගාථාපාළි

7. ථෙරීගාථාපාළි